Munkaszerzési ismereteket biztosító képzések - 2021. július

Tompa Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017—00055 számú, Esély otthon – Tompa város népességmegtartó képességének javítása című pályázaton belül képzéseket hirdetett munkaszerzési ismeretekhez kapcsolódóan.

Sikeres munkavállalás első lépései - 2021.07.26-27.
A képzés 2021.07.26. és 27. között a 16-25 éves tompai korosztály számára került meghirdetésre. A „Sikeres munkavállalás első lépései” képzésen 14 fő vett részt, amely keretein belül az önismeret és önérvényesítés fogalmait kapcsolták össze és alkalmazták pályaorientációs kontextusban. A hatékony önismeret lehetővé teszi, hogy olyan életpályában gondolkodjanak a fiatalok, ami a személyiségüknek leginkább megfelel. A pályaorientációs bevezető mellett gyakorlati ismeretek elsajátítása volt a fő cél, amely által a későbbiek során megfelelő önéletrajzot tudnak elkészíteni. A képzésen az álláskeresés, a munkahelyi felvételik és a munkába-állás világába is betekintést nyerhettek a részvevők. A kurzus során építettek a már korábbi időmenedzsment ismeretekre is, mely segítette őket céljaik és az eszközeik összehangolásában. A megfelelő motiváció fenntartására, valamint a kiégési állapot prevenciós lépéseire nagy hangsúlyt fektettek. 

Sikeres kommunikáció a munkahelyen - 2021.07.24-25.
A „Sikeres kommunikáció a munkahelyen” képzésen a 14 résztvevő a már korábban elvégzett képzési ismeretanyagokra épített. Felhasználásra kerültek a kommunikációs ismeretek és az ehhez kapcsolódó fogalmak. A képzők a konfliktustípusokat, megoldási lehetőségeiket, illetve az aszimmetrikus viszonyok formáit vizsgálták meg a résztvevőkkel egyéni, kiscsoportos és nagycsoportos formákban. A képzés 2021.07.24-25. között valósult meg, amely során rövid frontális előadásokat követően filmrészleteket néztek, illetve helyzetgyakorlatok segítségével mélyítették el a jelenlévők a megszerzett tudást. A kommunikációs szituációk hatékonyabb megértése, és a helyes attitűdök, viselkedésformák elsajátítása érdekében felhasználásra kerültek az eddig tanultak. A tananyagban a fő fókusz a hatékony, de nem konfliktusorientált önérvényesítés technikára helyeződött.

Munka és magánélet összehangolása - 2021.07.16-17.
„Munka és magánélet összehangolása” képzés valósult meg 11 fő részvételével a 2021.07.16-17-én tartott alkalommal. A jelenlévők felhasználták az előző tréningeken elsajátított önismeret, asszertivitás, konfliktuskezelés ismeretanyagokat. Olyan kontextusba helyezték ezeket, amelyekben a munka és magánélet összehangolása komplikált lehet. A kiegyensúlyozott mentális állapot összefüggései, a szerepszemélyiség (pl. munkavállaló, anya, férj, stb.), az asszertivitás és a belső önértékelés fogalmaival ismerkedtek meg a résztvevők. A képzés alkalmával kitértek a hatékony időszervezés lépéseire (pl. Eisenhower-mátrix), valamint az én-idő fogalmának megértésére és fontosságára.  A munka során kis- és nagycsoportokban dolgoztak, kifejezetten problematikus élethelyzeteket modellezve a résztvevők számára. A feladatokat követően összefoglaló frontális előadások formájában kiemelésre került az elsajátítandó anyag.

Alternatív konfliktuskezelés a gyakorlatban képzés - 2021.07.14-15.
Az „Alternatív konfliktuskezelés” képzés során 2021.07.14-15-én, a 16-25 éves korosztályba tartozó 17 tompai fiatal vett részt. A képzés ismeretanyaga főként a kommunikációs nehézségek típusait, a konfliktusok mögött álló okokat és következményeket tartalmazza. A vitarendezés technikáit, ezeknek lépéseit, esetleges külső mediációs folyamatokat (jogi, pszichológiai, interkulturális) ismertették a képzők. A kisebb előadásblokkokat követően gyakorlatorientáltan foglalkoztak a tananyagban fellelhető feladattípusokkal a résztvevők. A feladatokban elsősorban kiscsoportos szerepjátékokat alkalmaztak, különböző vitás helyzetek megoldási lehetőségeire. A résztevők a képzés elvégeztével felismerték az egyes vitatípusok fajtáit, és azokat a preventív eszközöket, amelyek a vitás helyzet elmélyülését megelőzhetik.

Önismereti tréning - 2021.07.12-13.
„Önismereti tréningen” 2021. július 12-13-án megtartott eseményen 17 fő vett részt. Elméleti és gyakorlati, feladatorientált önismereti fogalmakat és feladatokat ismertek meg a résztvevők. Kiscsoportos, nagycsoportos és egyéni feladatokat alkalmaztak a hatékonyabb megértés érdekében. A képzés elvégzésével a fiatalok számára érthetővé vált, hogy az önismeret több dimenzióban érvényesül. A képzés pozitív kimenetelű, mivel a résztvevők a külvilág számára jobban és érthetőbben tudják átadni gondolataikat, érzéseiket. Ezen felül az önismeret a társadalomban és a kapcsolatokban, akár munkakapcsolatokban való részvételt is erőteljesen befolyásolja.