Polgármesteri Hivatal
Elérhetőségeink

Tompa Város Önkormányzata,
Tompai Polgármesteri Hivatal

6422 Tompa, Szabadság tér 3.
Tel.: +36-77/551-500
Fax: +36-77/551-510
E-mail: tompaonk@tompa.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00-12:00-ig,
12:50-17:00-ig
Kedd: 8:00-12:00-ig
Szerda: 8:00-12:00-ig,
12:30-16:00-ig
Csütörtök: 8:00-12:00-ig
Péntek: 8:00-12:00-ig

Tájékoztató a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

Illetékességi terület: Tompa közigazgatási területe

1.  Vonatkozó jogszabályok

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)

A Kertv. hatálya a kereskedelmi tevékenység, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységek folytatásának, továbbá a termékek forgalmazásának alapvető követelményeire és ellenőrzésére terjed ki.

A Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenység bejelentésének és az üzletek működési engedélye kiadásának, a kereskedők és az üzletek nyitva tartásának, valamint a kereskedelmi tevékenység egyes kereskedelmi formákban való folytatásának részletes szabályait állapítja meg.

2.  Elektronikus ügyintézés

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: e-ügyintézési tv.) értelmében 2018. január 1-től kötelező a gazdálkodó szervezetek számára az egyes állami szervekkel való elektronikus kapcsolattartás, valamint az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségen történő dokumentum küldés/fogadás.

Az e-ügyintézési törvény 1. § 23. pontja értelmében gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben (Pp.) meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában nem minősül gazdálkodó szervezetnek az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány;

(Pp. 7. § (1) bekezdés 6. pont - gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány)

 Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rend. 68. § alapján, amennyiben az ügytípus elektronikus űrlappal támogatott, úgy joghatályosan e-Papír szolgáltatás útján ügyet nem lehet kezdeményezni!

Tompa Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala számos ügytípusban – így a kereskedelmi hatósági ügyekben is - elektronikus űrlapok útján biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét ügyfelei számára.

Az elektronikus űrlap szolgáltatás E-önkormányzat portálon (https://ohp.asp.lgov.hu/ vagy http://e-onkormanyzat.gov.hu/ ) elérhető.

Az e-Papír ( https://epapir.gov.hu/ ) beadványát abban az esetben fogadjuk el, amennyiben az adott ügyben nem biztosított strukturált formanyomtatványt. Kérjük, ügyintézési céllal elsőként keressék fel az E-önkormányzat portált és használják az ott elérhető elektronikus ügyindítási lehetőségeket.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés során kizárólag hitelesített dokumentumok fogadhatók el. Tájékoztató a dokumentumok hitelesítéséről:

 • Természetes személyek esetén:

- eSZIG (https://hiteles.gov.hu/cikk/50/eszig_e-alairas_informaciok)

- AVDH (https://www.nisz.hu/)

Felhívjuk figyelmét, hogy

 • gazdálkodó szervezet ügyfél az Eüsztv.14.§ (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét.
 • természetes személy ügyfél – amennyiben ügyeit elektronikusan kívánja intézni – a rendelkezési nyilvántartásban szíveskedjen alaprendelkezést tenni az elektronikus ügyintézés engedélyezése céljából.

 

A rendelkezési nyilvántartás szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve meghatalmazásainak rögzítésére. A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public//  címen érhető el.

(A kistermelőt nem terheli az e-ügyintézési törvényben – a gazdálkodó szervezetek részére – előírt kötelezettség, azaz választhat, hogy elektronikus úton teszi meg bejelentését, vagy papír alapon.)

 

3. Eljárási illeték

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (a továbbiakban: Itv.) 28 § (1) bekezdése és 1. mell. alapján az eljárás illetékmentes.

 4. A kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárás

Aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. A kereskedelmi tevékenység formáját a kereskedő maga választhatja meg a Kertv. rendelkezései szerint:

4.a kereskedési formák:

 • üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
 • mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység

mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre             szerelt vagy általa vontatott eszköz;

 • bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység
 • vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység
 • közterületi értékesítés

a közterületen, illetve közforgalom számára nyitva álló helyen végzett kiskereskedelmi   tevékenység;

 • üzleten kívüli (házaló) kereskedelem

a kereskedő vagy a nevében, illetve javára eljáró személy által a termék forgalmazása céljából a vásárlónak - annak kifejezett kérése nélkül - a lakásán, munkahelyén vagy más tartózkodási helyén való felkeresésével vagy az e célból szervezett utazás vagy rendezvény alkalmával folytatott kiskereskedelmi tevékenység;

 • csomagküldő kereskedelem

az a kereskedelmi tevékenység, amelynek során a kereskedő a termék jellemzőit és árát feltüntető, ezáltal a vásárló számára az áru megvételére vonatkozó ügyleti döntés meghozatalát lehetővé tevő kereskedelmi kommunikációt bocsátja a vásárló rendelkezésére, és az ilyen kereskedelmi kommunikáció alapján megrendelt terméket szállítja (szállíttatja) a megjelölt címre;

 • automatából történő értékesítés
 • közlekedési eszközön folytatott értékesítés

vasúti étkezőkocsiban és büfében, autóbuszjáraton, személyhajó éttermében és büféjében, valamint polgári repülőgépjáraton végzett kiskereskedelmi tevékenység;

4.b. A Kormány kereskedelmi hatóságként

 • kereskedő székhelyeszerinti település jegyzőjét jelölte ki:
 • a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység,
 • az üzleten kívüli kereskedelem,
 • csomagküldő kereskedelem,
 • az automatából történő értékesítés valamint
 • a közlekedési eszközön folytatott értékesítés tekintetében,
 • tevékenység helyeszerinti település jegyzőjét jelölte ki:
 • üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,
 • bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység,
 • vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység,
 • közterületi értékesítés tekintetében.

A kereskedelmi tevékenység bejelentésekor a kereskedőnek szükséges igazolnia az üzlet használatának jogcímét, haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását, illetve a közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását.

 4.c. A kizárólag üzletben forgalmazható termékekre, valamint az ilyen terméket forgalmazó üzletek működési engedélyére vonatkozó szabályok:

A kereskedőnek a kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedély iránti kérelmet az üzlet helye szerint illetékes jegyzőnél kell benyújtania

A kizárólag üzletben forgalmazható termékek

 • A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag;
 • Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
 • Állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
 • Fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
 • Növényvédő szerek és hatóanyagaik;
 • Nem veszélyes hulladék;
 • Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag.

A működési engedély iránti kérelem benyújtásakor a kereskedő igazolja az üzlet használatának jogszerűségét, haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulásának tényét.

4.d A vásárlók könyvét a jegyző a kereskedő kérelmére aláírásával és bélyegzőlenyomatával haladéktalanul hitelesíti, ha az megfelel a jogszabályban foglaltaknak.

 

5.  Kistermelők kereskedelmi tevékenységének bejelentése

A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet értelmében a kistermelő a rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti tevékenységének - kivéve kis mennyiségű nem állati eredetű alaptermék termelését, vadon termő alaptermék összegyűjtését és betakarítását – megkezdését a gazdaság helye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnál (a továbbiakban: járási hivatal) írásban be kell jelentenie. A járási hivatal a kistermelőt nyilvántartásba veszi és regisztrációs számmal látja el.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében a kistermelőt is – kereskedelmi tevékenység végzésének megkezdése előtt – bejelentési kötelezettség terheli, a Kertv. és a Korm. rendelet rendelkezései alapján. A kereskedelmi hatósági bejelentésben a fentiekben megjelölt regisztrációs számot kell feltüntetni. 

A kistermelőt nem terheli az e-ügyintézési törvényben – a gazdálkodó szervezetek részére – előírt kötelezettség, azaz választhat, hogy elektronikus úton teszi meg bejelentését, vagy papír alapon.

A papír alapon történő bejelentéshez lehetősége van a tompa.hu oldalon található űrlap letöltéséhez.

6. Adatváltozások

A kereskedő

 • a Korm. rendelet 1. melléklet A) és B) pontja szerinti nyilvántartási adatokbanbekövetkezett változást (a termék bővítéstis) haladéktalanul,
 • nyitva tartási időváltozását az azt megelőző nyolc napon belül,
 • az üzlet megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül

köteles bejelenteni a jegyzőnek.

működési engedéllyel rendelkező üzlet használatára jogosult személyében történő változást – amennyiben az üzletben folytatott tevékenységet, illetve a forgalmazott üzletköteles termékkört nem érinti – annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.

7. Az egyes kereskedelmi formákra vonatkozó rendelkezésekről

Közterületi értékesítés keretében a Korm. rendelet 5. mellékletben meghatározott termékek forgalmazhatók, továbbá a húsvéti, adventi, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal, kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban az 5. mellékletben meghatározott termékeken túl az adott ünneppel, illetve az adott alkalomhoz kapcsolódó helyi hagyománnyal összefüggő termékek, továbbá nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazhatók.

Automatából nem értékesíthető nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy, szeszes ital, élő állat, valamint szexuális termék, illetve az értékesítés a forgalmazott termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában folytatható. A kereskedő köteles az automatán nevét és székhelyét feltüntetni.

Mozgó bolt útján élő állat, nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy nem forgalmazható, illetve a tevékenység a termékre vonatkozó jogszabály által előírt feltételek teljesítése mellett, valamint a kereskedő nevének és székhelyének a mozgóboltként üzemeltetett járművön, jól látható módon történő feltüntetésével végezhető.

A jövedéki adóról  szóló 2016. évi LXVIII. törvény 69. § (2) bekezdés b) pontja értelmében mozgóbolt útján sör, csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék és alkoholtermék kiszerelve értékesíthető.

 

Csomagküldő kereskedelem útján a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló jogszabály szerinti kedvtelésből tartott állat nem forgalmazható. Ha a csomagküldő kereskedőnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény értelmében az adatvédelmi nyilvántartásba be kell jelentkeznie, a csomagküldő kereskedő - a külön jogszabályban előírt tájékoztatási követelményekben előírtakon túl - köteles a termék ismertetőjében, illetve a termékről szóló tájékoztatóban feltüntetni az adatvédelmi nyilvántartási számát.

 

Üzleten kívüli (házaló) kereskedelem útján nem forgalmazható:

a) kábítószer és pszichotróp anyag, illetve annak minősülő termék,

b) gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag vagy készítmény, gyógyászati segédeszköz, veszélyesnek minősülő anyag és készítmény, növényvédő szer, növényvédelmi célú és termelésnövelő anyag, valamint állatgyógyászati termék,

c) élelmiszer (ideértve a gombát is), a zöldség és a gyümölcs kivételével,

d) *  élő állat, növényi szaporítóanyag,

e) *  az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag,

f) veszélyes hulladék, veszélyes komponenseket tartalmazó maradvány és leválasztott anyag,

g) drágakő, nemesfém, nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy,

h) jövedéki termék, valamint

i) olyan egyéb termék, amelynek forgalmazását külön jogszabály előzetes engedélyhez köti.

Üzleten kívüli kereskedés céljából a fogyasztó a lakásán 19 és 9 óra között nem kereshető fel, kivéve, ha ehhez előzetesen hozzájárult.

A fogyasztót a lakásán, munkahelyén, átmeneti tartózkodási helyén felkereső személy köteles személyazonosságát, és ha nem a saját nevében jár el, képviseleti jogosultságát a fogyasztónak igazolni.

Közlekedési eszközön folytatott értékesítés a közlekedési eszköz tulajdonosának, vagy üzembentartójának engedélyével, továbbá az értékesített termékre vonatkozó jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában, a kereskedő nevének és székhelyének a vásárlók számára jól látható helyen történő feltüntetésével végezhető.

 

Az alkalmi rendezvényen történő árusítás a termékre vonatkozó jogszabály által előírt feltételek teljesítése mellett történhet, továbbá a kereskedő jól látható módon köteles feltüntetni nevét, székhelyét az értékesítés helyszínén.

közút területének közlekedésre szolgáló részén a járda kivételével kereskedelmi tevékenység nem folytatható. A közút területének egyéb részén, illetve a közút mellett a közút forgalombiztonságát érintő kereskedelmi tevékenység csak a közút kezelőjének hozzájárulása esetén végezhető.

A kereskedő az üzlete homlokzatával érintkező területen az üzletben való forgalmazás szabályai szerint - a terület tulajdonosának (kezelőjének) hozzájárulása birtokában - forgalmazhatja az üzletben jogszerűen forgalmazott, a bejelentésben vagy a működési engedélyben meghatározott termékeket.

 

8. Szeszesital kimérési külön engedélyről

Tilos szeszes italt forgalmazni

- a diáksport egyesület és a nevelési-oktatási intézmény sportlétesítményeiben, kivéve azokat a rendezvényeket, amelyeken 18 éven aluliak nem vesznek részt,

- tilos 5%-nál magasabb alkoholtartalmú italok forgalmazása a versenyrendszerben szervezett, illetve a sportág versenynaptárában egyébként szereplő sportrendezvény kezdetét megelőző két órától a sportrendezvény befejezését követő egy óráig terjedő időszakban a sportlétesítmények területén,

- a melegkonyhás vendéglátó üzlet kivételével tilos szeszes italt kimérni nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül.

A fentiekben megjelölt intézmények napi működési idejének lejárta után történő szeszes ital kimérést a jegyző - a kimérés helye szerint illetékes rendőrkapitányság, valamint az állami adó- és vámhatóság előzetes írásbeli véleményének figyelembevételével - engedélyezheti.

A kérelem kizárólag e-papíron nyújtható be.

Az e-Papír szolgáltatás Központi Azonosítási Ügynökön keresztül vehető igénybe, elérhetősége: https://epapir.gov.hu

Letölthető dokumentumok