"Tompa-Otthon egy életen át" ösztöndíjprogram

Tompa Város Önkormányzata pályázati felhívása a „Tompa-Otthon egy életen át” ösztöndíjprogramhoz

 1.A pályázati felhívás tárgya:

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete európai uniós forrásból támogatást nyert az EFOP-1.2.11-16 kódszámú „Esély Otthon- Tompa város népességmegtartó képességének javítása”  című, EFOP-1.2.11-16-2017-00055 azonosító számú „Tompa-Otthon egy életen át” elnevezésű ösztöndíjprogram megvalósítására. A projekt célkitűzése a város jövője szempontjából értékes végzettséggel rendelkező, helyi hiányszakmákat kitanuló fiatal szakemberek településre történő letelepedésének támogatása.

2. Az ösztöndíj támogatás háttere:

Jelen pályázati felhívást (a továbbiakban: pályázat) az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében támogatott Esély Otthon- Tompa város népességmegtartó képességének javítása” című EFOP-1.2.11-16 -2017-00055 azonosítószámú projekt megvalósításának részeként Tompa Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) hirdeti meg.

3. Benyújtandó dokumentumok:

 • Europass fényképes önéletrajz ;
 • motivációs levél és beszámoló: A/4-es oldal terjedelemben a pályázó ismerteti a Tompához köthető terveit, céljait, külön kiegészítve a városért eddig esetlegesen végzett önkéntes tevékenységével, a jövőre nézve tett vállalásaival. A pályázó e dokumentumban rögzítse, hogy az ösztöndíj folyósítása alatt 20 órányi közösségi munkát vállal a településen, vagy annak valamely intézményében.
 • tompai lakcím igazolása lakcímkártya másolatával
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a támogatás folyósítása alatt és az ösztöndíj folyósítását követően 2 évig életvitelszerűen, állandó lakcímmel rendelkezve Tompán marad;
 • iskolai végzettséget tanúsító bizonyítvány, oklevél, szakképesítést igazoló okmányok másolata
 • aktív tanulói/hallgatói jogviszony igazolása
 • OKJ-s képzés esetén a képző intézmény által a pályázó részére kiállított a képzés határozott időtartamáról szóló igazolás
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja 20 óra önkéntes közösségi munka végzését a településen vagy annak valamely intézményében, melynek bizonyítékául szolgáló dokumentálásáról maga gondoskodik;
 • szakmaszerzés esetén munkáltatói igazolás, előzetes szándéknyilatkozat beszerzése szükséges a leendő munkáltatótól arra vonatkozóan, hogy a pályázó kérelmét támogatja és a szakmája megszerzése után alkalmazni, foglalkoztatni kívánja;
 • nyilatkozat, hogy a döntéshozóval nem áll közeli hozzátartozói viszonyban.
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázó személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez és a pályázati eljárásban és a pályázat elbírálásában résztvevők részére
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadására vonatkozóan

 

 • A pályázatok elbírálása:

Hiányszakma megszerzésére irányuló közép- vagy felsőfokú végzettség megszerzésére törekvő, a megszerzett szakmával Tompán foglalkozni kívánó, valamint az elmúlt években már a településen önkéntes munkát végzett pályázók részesülnek előnyben.

A benyújtott pályázatok elbírálásánál preferált helyi hiányszakmák:

 • háziorvos, házi gyermekorvos, közgazdász, gazdálkodási szakirányú végzettséggel rendelkező közgazdász vagy menedzser gazdálkodási és menedzsment szakon, munkaügyi ügyintéző, mérlegképes könyvelő, pszichológus, fejlesztő pedagógus, logopédus, gyógypedagógus, gyógytornász, informatikus, óvónő, tanár, szakács, ács, hegesztő, villanyszerelő, gázszerelő;
 • továbbá bármely, a Bács-Kiskun Megyei Iparkamara (bkmkik.hu/hianyszakkepesitesek) által nyilvántartott szakma.

 

 

5.A pályázók köre:

Jelen felhívásra pályázatot nyújthat be minden olyan magyar állampolgársággal rendelkező, Tompán élő vagy az ösztöndíj folyósítását követően Tompára állandó lakcímre bejelentkező és lakóhelyként Tompát választani szándékozó 18-33 éves fiatal (beleértve a településről elszármazott, visszaköltöző fiatalt, valamint a letelepülő fiatalt), aki megfelel az alábbi feltételeknek:

 • a pályázat benyújtásakor 8 általános iskolai végzettségre, érettségire vagy már meglévő diplomára épülő szakképesítést vagy érettségire épülő szakképesítést vagy felsőfokú végzettséget vagy újabb felsőfokú végzettséget kíván szerezni;
 • életkora 18 és 33 éves kor közötti (előnyben részesülnek a 25. életévet be nem töltöttek);

 

A felhívásra nem jogosultak pályázatot benyújtani a projektet megvalósító Tompa Város Önkormányzata döntéshozói valamint fentiek Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, továbbá a passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók.

 

 

6. Az ösztöndíj programra elnyert támogatás:

 • A projekt lezárásának tervezett időpontja 2021.02.28.
 • A pályázó részére megítélt támogatás összegét a támogatói döntés fogja rögzíteni.

 

Az ösztöndíj mértéke:

 • 2020. évben folyamatosan induló, OKJ-s képzésben való részvétel esetén: bruttó 50.000,-Ft/hó
 • 2020.09.01-től: szakgimnáziumi középfokú végzettség megszerzésére irányuló, 2020/2021-es tanévre vonatkozó tanulmányok esetén bruttó 50.000,-Ft/hó
 • 2020. 09. 01-től: felsőfokú végzettségre vagy az arra épülő újabb diploma megszerzésére irányuló, 2020/2021-es tanévre vonatkozó felsőfokú tanulmányok folytatása esetén bruttó 100.000,-Ft/hó

 

Az ösztöndíj kizárólag meghatározott időre, az aktuális tanulmányok/képzések idejére folyósítható, de egy pályázat keretein belül maximum 10 hónapra nyerhető el.

Folyósítása a pályázó által megadott bankszámlaszámra havi rendszerességgel történik. Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre.

7.A pályázat kiírása:

 • A pályázatot 2020. évre a polgármester írja ki 2020. április 24-ig.
 • A pályázati felhívás a város honlapján (tompa.hu) és a Tompai Élet című újságban jelenik meg.
 • Az ösztöndíj odaítélésről a polgármester dönt.
 • Tompa Város Önkormányzata az ösztöndíjban részesülővel támogatási szerződést köt.

 

8. A pályázatok benyújtásának határideje:

 • OKJ-s képzésben való részvétel esetén évre pályázatot benyújtani jelen felhívás megjelenésétől kezdve folyamatosan lehet legkésőbb 2020. december 31-ig;
 • szakgimnáziumi tanulmányok, valamint felsőfokú végzettség megszerzésére vagy diplomára épülő újabb diploma megszerzésére irányuló 2020/2021 tanévre vonatkozó tanulmányok esetén pályázatot benyújtani augusztus 31-ig lehet;

9.A pályázat elbírálásának határideje:

 • OKJ-s képzésben részt vevő pályázók pályázatának elbírálása folyamatos, a benyújtástól számított 30 napos határidővel történik.
 • Szakgimnáziumi vagy felsőfokú tanulmányokat folytató vagy már meglévő diplomára épülő újabb diploma megszerzése végett tanulmányokat folytató pályázók pályázatát a polgármester 2020. szeptember 30-ig bírálja el.
 • A határidő letelte után benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
 • Az ösztöndíj folyósításának kezdő időpontja: a pályázat odaítélésétől számított 15 nap.

10.A pályázatok benyújtásának módja:

 • A pályázatot 1 aláírt példányban, zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként szükséges benyújtani Tompa Város Önkormányzatának címezve:

Tompa Város Önkormányzata

6422 Tompa, Szabadság tér. 3.

A borítékon kérjük feltüntetni:

„Tompa-Otthon egy életen át”  tanulmányi ösztöndíj  2020. EFOP-1.2.11-16

 • Személyes leadásra nincs lehetőség.
 • A polgármester döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
 • Hiánypótlásra nincs lehetőség.
 • A pályázattal kapcsolatban személyesen vagy telefonon érdeklődni a hivatal titkárságán (77/551-500) lehet .

 

11.Értesítés a pályázatról:

A pályázatok eredményéről az önkormányzat levélben értesíti a pályázót, és a honlapján (www.tompa.hu) valamint a hirdetőtábláján teszi közzé.