Pályázati kiírás a Tompai Városfejlesztési Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére

Tompa Város Polgármestere pályázatot hirdet Tompai Városfejlesztési Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére

A pályázat kiírója:
Tompa Város Polgármestere
6422 Tompa, Szabadság tér 3.

Munkáltató:
Tompai Városfejlesztési Kft. (6422 Tompa, Szabadság tér 3.)
A munkáltatói jogkör gyakorlója: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében Tompa Város Polgármestere

Munkaviszony időtartama:
2021. április 1- 2024. december 31-ig tartó határozott időre, 3 hónap próbaidővel.

Jogállás:
Jelen pályázati kiírás alapján a Kft. ügyvezetését a vezető tisztségviselő a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1) bekezdésében foglalt munkaviszony  keretében látja el.

Bérezés és egyéb juttatás:
A pályázó bérigényét a pályázatában kérjük feltüntetni.
Az egyéb juttatások esetében Tompa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott Javadalmazási Szabályzat az irányadó.

Az ügyvezető feladata:

A Társaság alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálása, irányítása, ellenőrzése, a Társaság működésének biztosítása, költségvetésének betartása, a munkáltatói jogok gyakorlása.

 • a társaság eredményes, hatékony és gazdaságos működtetése a hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelően és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
 • a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság alkalmazottai/munkavállalói tekintetében,
 • a társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben,
 • a Képviselő-testület által elfogadott éves üzleti tervben meghatározott célok megvalósítása,
 • a társaság vagyonának megőrzése, gyarapítása, a Társaság célszerű és hatékony működésének elősegítése,
 • mindazon kötelezettségek teljesítése, feladatok ellátása, amelyeket a Ptk, egyéb jogszabályok, a Társaság alapító okirata, a Munkáltató belső szabályzatai, valamint a munkaszerződés az ügyvezetőre hárít.

A pályázati feltételek

 • Magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • középfokú végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú végzettség,
 • vezetői területen szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. a pályázó szakmai életútját bemutató, fényképes szakmai önéletrajz;
 2. iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai;
 3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 4. szakmai tapasztalatot, gyakorlatot igazoló dokumentumok;
 5. a társaság működtetésére vonatkozó szakmai program, szakmai elképzelések és vezetési koncepció
 6. nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 7. nyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Harmadik könyve szerinti kizáró feltételekről és összeférhetetlenségi okokról, valamint a Munka Törvénykönyve 211. § szerinti összeférhetetlenségről
 8. nyilatkozat a munkabérrel és egyéb juttatásokkal kapcsolatos elképzelésekről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. április 1. napjától tölthető be.

 

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot Tompa Város Polgármesterének címezve, postai úton (6422 Tompa, Szabadság tér 3.) vagy személyesen a Tompai Polgármesteri Hivatalban (6422 Tompa, Szabadság tér 3.) lehet benyújtani.

A borítékra kérjük ráírni: „ügyvezetői pályázat”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tompa Város  Polgármestere nyújt, előre egyeztetett időpontban személyesen ügyfélfogadási időben a   Tompai Polgármesteri Hivatalban vagy a 77/551-500-as telefonszámon.

A pályázati kiírás közzétételének helye és ideje:

 • Tompa Város honlapja www. tompa.hu 2021. március 1.
 • Tompai Élet újság

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje és határideje:
A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat veszélyhelyzet tartalma alatt Tompa Város Polgármestere bírálja el, amennyiben a veszélyhelyzet megszűnik, a  Képviselő-testület, a soron következő ülésén. A polgármester/Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat benyújtásának határideje:
2021. március 26.

A pályázat elbírálásának határideje:
2021. március 31.