Pályázati kiírás Bokréta Önkormányzati Óvoda és Bölcsőde intézményvezető beosztás ellátására

Pályázati kiírás

Tompa Város Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bokréta Önkormányzati Óvoda és Bölcsőde

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2021.08.17-2026.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6422 Tompa Szentháromság tér 16.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodavezető feladata az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az gyermekek oktatásának, nevelésének megszervezése és valamennyi feladat, amely jogszabály hatáskörébe utal. Szervezi, irányítja, ellenőrzi az óvoda és bölcsőde pedagógiai, tanügyi feladatait. Az intézmény alkalmazottai felett gyakorolja a munkáltatói jogkört. Az Intézményvezető megbízás magába foglalja az óvodavezetői és bölcsődevezetői intézményirányítási feladatok teljes körű ellátását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet szerinti rendelkezések az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, Főiskola, óvodapedagógus végzettség
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Pedagógus munkakörben szerzett-legalább 4 éves szakmai gyakorlat, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat
 • Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség (közoktatásvezetői szakvizsga)
 • A Kjt. 20. § (2) és (2c) bekezdésében foglaltaknak megfelelés
 • Intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg ilyen alkalmazás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel
 • Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll állam elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt, nem áll a foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt, továbbá nem állnak fenn vele szemben a Kjt. 20. § (2d) és (2e) pontjában meghatározott kizáró okok
 • szakmai gyakorlatról hiteles igazolás
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásról
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályokban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez, valamint a személyes adatainak pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a döntéshozó nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • csecsemő-kisgyermekgondozói végzettség

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. augusztus 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Véh László polgármester nyújt, a 06/77/551-500 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tompa Város Önkormányzata címére történő megküldésével (6422 Tompa, Szabadság tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LMKOH/1018-1/2021. , valamint a beosztás megnevezését: "Bokréta Önkormányzati Óvoda és Bölcsőde Intézményvezető".

és

 • Elektronikus úton Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a Kjt. 20/A. §-ban foglaltaknak megfelelően a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül szakértő bizottság hallgatja meg. A véleményezést követően, augusztusi ülésén a Tompa Város Önkormányzat Képviselő- testülete hallgatja meg a pályázókat és dönt az intézményvezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Tompa Város Önkormányzatának honlapja, hirdetőtáblája - 2021. július 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelményeknek egyaránt megfelel és határidőn belül benyújtásra kerül. Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból. A döntéshozó a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 13. A pályázat elbírálásának várható határideje: 2021. augusztus 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tompa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. július 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.