Pályázat - Tompa Rákóczi u. 17. sz. alatti önkormányzati ingatlan értékesítésére

Pályázati felhívás

Tompa Város Önkormányzata egyfordulós, nyilvános, egyszerűsített pályázatot hirdet

önkormányzati ingatlan értékesítésére

A pályázat kiírója: Tompa Város Önkormányzata 6422 Tompa Szabadság tér 3.

A pályázati eljárás formája: egyfordulós, nyilvános, egyszerűsített pályázati értékesítés.

A pályázat célja: A Tompa 65 hrsz. alatti természetben Tompa Rákóczi u. 17. szám alatti lakóház udvar megnevezésű ingatlan eladása. Az ingatlan per-teher és igénymentes. A tulajdonos önkormányzat az ingatlant a jelenlegi állapotában adja el.

Értékesítési minimum ár: 3.500.000 -Ft azaz  hárommillió –ötszázezer forint.

Ingatlan állapota: lakatlan.

Birtokba lépés legkorábbi lehetséges időpontja: 2022. március 1.

A pályázat megjelenésének napja, helye: 2022. január 21. www.tompa.hu, Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, tompa Város facebook oldala.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 7.

Pályázat beadásának helye: Tompa Város Önkormányzata

                                               6422 Tompa Szabadság tér 3.

Pályázat beadásának módja: postai úton vagy személyesen benyújtva, zárt borítékban, egy példányban. A borítékon kérem feltüntetni: „Nyilvános pályázati eljárás Rákóczi u. 17. ”

Az ajánlatokat 1 eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázatok elbírálásának szempontja: az értékesítésre kijelölt ingatlanra benyújtott összességében legkedvezőbb ajánlat.

 

Pályázatok elbírálása: a pályázatokat Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a soron következő testületi ülésen legkésőbb 2022. február 24. napjáig. A pályázók a pályáztatás eredményéről írásban kapnak tájékoztatást az elbírálást követő 10 napon belül.

Ajánlati kötöttség: A pályázat ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejár. A pályázó, pályázati ajánlatához a benyújtási határidő lejártától számított 30 napig kötve van, kivéve, ha az Önkormányzat ezen határidőn belül a pályázaton nyertes ajánlattevővel szerződést köt, vagy a pályázókkal írásban közli, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánította.

A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

Fizetés módja: Átutalással Tompa Város Önkormányzatának 11732064-15339106-00000000 számú bankszámlaszámára.

A pályázat részletei, feltételei:

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 25. alcímének 29.§-a alapján

 • a vevő a vételár 50 százalékát az adásvételi szerződés megkötésekor egy összegben köteles megfizetni.
 • A vevőt kérelmére, a vételárhátralékra 5 évi egyenlő részletben történő részletfizetési kedvezmény illeti meg, amelyre évente a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti mindenkori törvényes ügyleti kamatot köteles fizetni.
 • A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének a költsége a vevőt terheli.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó adatait (név, adóazonosító és személyi igazolvány szám, székhely/lakcím, telefonszám, és ha van e-mail cím).
 • A megajánlott vételárat.
 • A teljes vételár megfizetésének ütemezését és határidejét.
 • A pályázatok elbírálásánál előnyt jelentő szempontok dokumentálására benyújtható:
  1. a tompai lakóhelyet igazoló lakcímkártya másolata,
  2. a pályázó nyilatkozata arról, hogy lakóingatlannal nem rendelkező fiatal első házas,
  3. a pályázó nyilatkozatát eltartott gyermeke(i) számáról.
 • Amennyiben a pályázó nem természetes személy, a pályázó cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3.§ 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.
 • A pályázati ajánlat pénzügyi feltételeit: a fizetés módját és idejét.
 • A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 30 napig ajánlati kötöttséget vállal.
 • A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a vételár 50 százalékát az adásvételi szerződés megkötésekor egy összegben megfizeti.
 • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
 • Hozzájáruló nyilatkozat a pályázó személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez és a pályázati eljárásban és a pályázat elbírálásában résztvevők részére.

 

Hiánypótlásra lehetőség nincs.

 

Az önkormányzat azon jogát fenntartja, hogy

 • a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, valamint
 • a nyertes pályázó visszalépése esetén jogosult a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kötni.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a Tompai Polgármesteri Hivatalban lehet kérni. Az ingatlan előzetes egyeztetést követően az önkormányzat képviselőjének jelenlétében tekinthető meg.

A Nvtv. 14. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.