Pályázati kiírás: Tompa, Táncsics u. 1. 5. ajtó önkormányzati bérlakás

Pályázati felhívás önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadására

Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján nyilvános pályázatot hirdet önkormányzati tulajdonban lévő piaci bérlakás bérleti jogának megszerzésére:

A lakás címe: 6422 Tompa Táncsics utca 1. 5 ajtó

Bérbeadás időtartama: Tompa Város Képviselő-testületének döntése után, 3 év határozott időre

A Rendelet 23. § (3) bekezdése értelmében a polgármester – a bérlő lakásbérleti jogviszony lejártát legalább harminc nappal megelőzően benyújtott kérelme alapján – pályázati eljárás lefolytatása nélkül a bérleti időtartamát legfeljebb egy alkalommal, három év határozott időtartamra meghosszabbíthatja.

Komfortfokozata: összkomfortos, központi fűtéses, gáz vagy villanytűzhellyel felszerelt, bútorozatlan

Alapterülete: 31 m2

Helyiségek: 1 Szoba, Konyha, Kamra, Közlekedő, Fürdőszoba

A havi bérleti díj összege: 20 460 Ft/hó

(A bérleti díj pályázat kiírásakor érvényben lévő mértéke a piaci alapon bérbeadható bérlakások esetében 660 Ft/hó/m2)

A Képviselő-testület a bérleti díjat évente felülvizsgálja és annak eredményétől függően módosíthatja.

Közműfizetés módja: A bérlő a lakhatással összefüggő közüzemi és egyéb szolgáltatásokért (pl. elektromos energia, gáz, víz, szilárd hulladék elszállítása stb.) az adott közüzemi és egyéb szolgáltatóval köteles szolgáltatási szerződést kötni.

A pályázati kiírás időtartalma: 2022. február 02. napjától - 2022. november 16. napjáig tart.

Ezen időtartam alatt lehetőség van a bérlakás megtekintésére munkaidőben.

A pályázat benyújtási határideje: 2022. február 16. (szerda) 16:00 óra

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó nevét természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakó- és tartózkodási helyét;
 • a megpályázott lakás címét;
 • a pályázat időpontjában fennálló lakhatásának jogcímét és lakásviszonyait;
 • a pályázóval együtt lakó és jogszerűen együtt költöző személyek természetes személyazonosító adatait, hozzátartozói minőségét;
 • a pályázó és a vele együtt költözők jövedelmének összegszerű meghatározását és azok hitelt érdemlő igazolását;
 • csatolni kell a lakást együtt használni kívánó személyeknek a kérelem benyújtását megelőző egyhavi jövedelemről szóló igazolást;
 • csatolni kell a pályázó és a vele együtt költözők egy főre jutó nettó jövedelemének összegszerű meghatározását tekintettel arra, hogy a Rendelet 23.§ (2) bekezdése alapján az egy főre jutó nettó jövedelemnek el kell érnie a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250 %-át;
 • a pályázó nyilatkozatát a bérleti szándékát alátámasztó adatokról és lényeges körülményekről;
 • a pályázó nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Ltv.) és a Rendeletben foglalt rendelkezéseket elfogadja.

 

A pályázatok elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt aki:

 • életvitelszerűen Tompán él;
 • pályakezdő;
 • kisgyermeket nevel.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet a 77/551-521 telefonszámon lehet.

A benyújtására rendszeresített formanyomtatványokat átvenni és azokat benyújtani 2019. október 28. napjától lehet a Tompai Polgármesteri Hivatal 7. sz. irodájában ügyfélfogadási időben:

hétfő: 800 -1200, 1250 – 1700,

kedd, csütörtök: 800 -1200

szerda: 800 -1200, 1230 – 1600

péntek: 800-1200

A pályázati anyag beadásához szükséges formanyomtatványok megtalálhatóak Tompa Város honlapján és letölthető a  www.tompa.hu  címről.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatokat írásban SZEMÉLYESEN kell benyújtani, zárt borítékban a Tompai Polgármesteri Hivatal Titkárságán (6422 Tompa, Szabadság tér 3.)

Kérjük, a borítékra ne írjanak se nevet, se címet.

Hiánypótlási lehetőség: A pályázat hiánypótlására egy alkalommal van lehetőség, a felhívástól számított 5 napon belül.

A pályázat érvénytelen, ha: olvashatatlan vagy valótlan adatokat tartalmaz, továbbá ha nem az arra rendszeresített formanyomtatványon, illetve a megadott határidőn túl nyújtották be.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a benyújtott pályázatok kiegészítésére, illetve az abban szereplő adatok módosítására a pályázati anyagok benyújtási határidejét követően egy alkalommal van lehetőség!

A pályázatok elbírálása: a benyújtott pályázatokat Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján.

A pályázatok elbírálása: a pályázat benyújtási határidejét követő első Képviselő testületi ülés.

Értesítés a döntésről: A pályázó a döntésről írásban értesítést kap, amennyiben több pályázat érkezik be.

A pályázati felhívás közzététele: a helyben szokásos módon, valamint Tompa Város honlapján a www.tompa.hu –n.

A pályázat során közösen pályázó személyekkel bérlőtársakként (ennek minden jogaival és kötelezettségeivel) kerül a bérleti szerződés megkötésre. A nyertes pályázóval (pályázókkal) Tompa Város Önkormányzata bérleti szerződést köt. A lakásbérleti szerződés tartalmára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Ltv és a Rendelet rendelkezései az irányadóak.

Véh László
polgármester