Pályázat üzlethelyiség hasznosítására (Rákóczi utca 12.)

Nyilvános pályázati felhívás

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

PÁLYÁZATOT ír ki

üzlethelyiség hasznosítására

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján kívánja hasznosítani a Tompa belterület 523. hrsz. felvett, természetben Tompa, Rákóczi u. 12. szám alatt lévő, 69,37 nm alapterületű üzlethelyiséget, a korábbi Sport Presszót.

Az ingatlan a következő helyiségekből áll: presszó, klubhelyiség, férfi mosdó, női mosdó, raktárhelyiség-személyzeti mosdó és külső betonozott rész.

Hasznosítás célja: vállalkozási-szolgáltatási tevékenység, a helyiségben vendéglátás, sporttevékenység, egyéb szolgáltató tevékenység végezhető.

A bérlet időtartama: 2022. május 1-től 2024. december 31-ig terjedő határozott időszakra szól.

A bérleti díj alsó határának összege: a jogszabályban meghatározott időtartamig,  - amely jelenleg a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX törvény 147.§-a alapján 2022.06.30. napja - 23.000 Ft/hó + ÁFA, mely összeget a jogszabályban meghatározott időtartam lejártát követő naptól 

40.000 Ft/hó+ ÁFA, mely összegre licitálni lehet.

A Képviselő-testület a bérleti díjat a bérleti szerződés megkötését követően első alkalommal kettő év után, ezt követően kettő évente  -  bérlővel egyeztetve - felülvizsgálja és annak eredményétől függően módosíthatja.

Helyiség műszaki állapota: felújítandó.

Egyéb feltételek, kikötések:

a) A pályázónak nem állhat fenn Tompa Város Önkormányzatával szemben bérleti díj tartozása vagy köztartozása, valamint

b) nem állhat fenn – önkormányzati helyiségbérleti jogviszonya során felhalmozott – közüzemi díjtartozása közüzemi szolgáltatóval szemben.

A bérleti díjat minden hó 5. napjáig előre kell megfizetni Tompa Város Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11732064-15339106 számú fizetési számlájára.

A bérleti díjon felül a bérlő viseli a közüzemi költségeket a külön felszerelt mérőóra állás szerint. A helyiségek rendeltetésszerű használatához szükséges karbantartás a bérlőt terheli.

A bérlő átalakítást, értéknövelő beruházást csak a bérbeadó előzetes engedélyével végezhet, saját költségére. Az átalakítás és értéknövelő beruházás megtérítésére a bérbeadó nem köteles kivéve, ha a felek ebben előzetesen megállapodnak.

Bérbeadó a bérleti jogviszony lejárta előtt minimum 3 hónappal az üzlet bérleti jogviszonyára pályázatot ír ki. Ezen a pályázaton jelenlegi bérlő – a többi pályázóval azonos feltételek vállalása esetén – a bérleti jogviszony tovább folytatására előnyt élvez.

A pályázó a felhívásban meghatározott eredményhirdetési időpontot követő harminc napig marad kötve ajánlatához.

 

A pályázat megjelenésének napja, helye: 2022. március 28. www.tompa.hu, Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, Tompa Város Facebook oldala

 

Pályázat beadási határideje: 2022. április 12.

Pályázat beadásának helye: Tompa Város Polgármesteri Hivatala, 6422 Tompa Szabadság tér 3.

Pályázat beadásának módja: postai úton vagy személyesen benyújtva, zárt borítékban, egy példányban. A borítékon kérjük feltüntetni: „Sport Presszó pályázati eljárás 2022. április 12-ig nem bontható fel.”

A pályázat elbírálásának szempontja: a legmagasabb összegű árajánlat. Amennyiben a legmagasabb értékben több azonos összegű ajánlat érkezik, akkor ezen ajánlatok között versenytárgyalást alkalmazására kerül sor.

Pályázatok elbírálása: a pályázatokat Tompa Város Képviselő-testülete bírálja el  a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján, a soron következő ülésen, de legkésőbb 2022. április 29. napjáig. A pályázók a pályáztatás eredményéről írásban kapnak tájékoztatást.

Az ingatlan megtekinthető: Czombos Beátával (77/551-521) történt előzetes egyeztetést követően.

A pályázattal kapcsolatban bővebb tájékoztatást Véh László polgármester ad (telefon: 77/551-500).

A beadott pályázatnak tartalmaznia kell:

  1. a szerződéskötéshez szükséges személyazonosító adatait (pl. név, lakóhely, székhely, adóazonosító szám), nem természetes személy pályázónál 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonatot, a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát,
  2. a bérleti díjra vonatkozó ajánlatot,
  3. a hasznosítás célját,
  4. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázónak nincs az önkormányzattal szemben fennálló bérleti díj tartozása vagy köztartozása, továbbá nincs – önkormányzati helyiségbérleti jogviszonya során felhalmozott – közüzemi díjtartozása sem,
  5. ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a pályázati felhívás feltételeinek elfogadására vonatkozóan.
  6. Amennyiben a pályázó nem természetes személy, a pályázó cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3.§ 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.