Pályázati kiírás Tompai Művelődési Ház Igazgató munkakör ellátására

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (3) bekezdése, valamint

A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet alapján

pályázatot hirdet a Tompai Művelődési Ház Igazgató munkakör ellátására

Munkakör:
Igazgató

Jogviszony típusa:
A munka törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) szerinti munkaviszony.

Munkaviszony időtartama:
Határozott időre szól, 2023. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig, teljes munkaidőben.

Munkabér és egyéb juttatások:
Bérigény megjelölése

Munkavégzés helye:
Tompa, Szabadság tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • felelős az intézmény alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatok végrehajtásáért,
 • felelős az intézmény eredményes és gazdaságos működésért a szakmai, valamint a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, utasítások végrehajtásáért.

Munkakör betöltésének feltételei:

 • cselekvőképes
 • büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • magyar állampolgárság
 • EMMI rendelet 1. melléklete szerint: felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés 
 • végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában nyilatkozat, hogy a pályázó vállalja, hogy a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül a képzést elvégezi. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott – a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év

szakmai gyakorlatot igazoló – részletes szakmai önéletrajz

 • Az intézmény vezetésére vonatkozó – a település hagyományaihoz, szellemi és tárgyi értékeihez, civil életéhez tartalmilag illeszkedő - program szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
 • Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy
 • a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek;
 • hozzájárul a pályázatban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
 • nyertes pályázóként vagyonnyilatkozatot tesz;
 • nyertes pályázóként nyilatkozik, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • pályázatának nyílt vagy zárt ülésen kéri tárgyalását.

A munkakör legkorábbi betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2024. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2023. október 24.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot Véh László polgármester címére kell postai úton vagy személyesen benyújtani.

 • Postai úton a pályázatnak Tompa Város Önkormányzata címére (6422 Tompa, Szabadság tér 3.)

A borítékon kérem feltüntetni: „Tompai Művelődési Ház Intézményvezetői pályázat” megjelölést.

 • Személyesen a pályázatnak zárt borítékban „Tompai Művelődési Ház Intézményvezetői pályázat” megjelöléssel, Tompa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Titkárságán (6422 Tompa, Szabadság tér 3.) történő benyújtásával.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Véh László polgármester nyújt a 06-77/551-500-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján összehívott szakmai bizottság véleményezi.

A pályázatokat Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázatok elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követő Képviselő-testületi ülés napja.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

tompa.hu, Tompai Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája

2023. szeptember 22.