Pályázati felhívás önkormányzati ingatlan értékesítésére - Tompa Damjanich utca 45.

Tompa Város Önkormányzata egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet önkormányzati ingatlan értékesítésére

A pályázat kiírója: Tompa Város Önkormányzata 6422 Tompa Szabadság tér 3.

A pályázati eljárás formája: egyfordulós, nyilvános pályázati értékesítés.

A pályázat célja:

 • A Tompa 02/129 hrsz. alatti természetben Tompa Damjanich utca 45. szám alatti tanya megnevezésű ingatlan és a Tompa 02/128 hrsz. alatti természetben Tompa Damjanich u. 45. szám alatti ingatlan mögötti szántó megnevezésű, külterületi ingatlanok együttes értékesítése.

Az 02/129 hrsz-ú, 1439 nm nagyságú, tanya megnevezésű ingatlanon a felújításra szoruló lakóház alapterülete 49 nm. Komfortos, azaz villamos árammal és vezetékes ivóvízzel ellátott. Az ingatlan mögött helyezkedik el a 02/128 hrsz-ú szántó művelési ágú 1162 m2 nagyságú földterület, amely szintén az Önkormányzat tulajdonát képezi. Az ingatlanok per-teher és igénymentesek. A tulajdonos önkormányzat az ingatlanokat a jelenlegi állapotukban adja el. Az ingatlanok előzetes egyeztetést követően az önkormányzat képviselőjének jelenlétében tekinthetőek meg.

Értékesítési minimum-ár: 1.320.000 Ft, azaz Egymillió-háromszázhúszezer forint. (Az 1.320.000 forinton belül a Tompa külterület 02/129 hrsz. alatt felvett ingatlan értéke 1.100.000.-Ft azaz egymillió-százezer forint, míg a Tompa külterület 02/128 hrsz. alatt felvett ingatlané 220.000.-Ft azaz kettőszázhúszezer forint.) Az ingatlanokra kizárólag együttesen nyújtható be ajánlat.

Birtokba lépés legkorábbi lehetséges időpontja: a vételár megfizetését követő munkanap.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2024. április 22. (Hétfő) 17 óra

A pályázati felhívás közzététele: a www.tompa.hu  oldalon, Tompa Város Önkormányzatának Facebook oldalán és a Tompai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

A pályázati ajánlatok benyújtásának módja, helye és ideje:

A pályázatok benyújthatók:

 • személyesen Tompa Város Polgármesteri Hivatal Titkárságán (Tompa, Szabadság tér 3. 6422) hivatali munkaidőben vagy
 • postai úton a Tompa Város Önkormányzata, Tompa, Szabadság tér 3. 6422 címre.

Kérjük, hogy a zárt borítékra írják rá: Tompa Damjanich utca 45. szám 02/129, 02/128 hrsz” valamint a „Bontási ülésig felbontani tilos!” feliratokat.

A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét is. Az ajánlatokat magyar nyelven, minden oldalán aláírással ellátva, 1 eredeti példányban kell benyújtani.

Pályázatot természetes személy nyújthat be a Földforgalmi törvény alapján.

A pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálásánál elsődleges, döntő szempont az értékesítésre kijelölt ingatlanra benyújtott legmagasabb árajánlat.

Ajánlati kötöttség:

A pályázat ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejár. A pályázó, pályázati ajánlatához a benyújtási határidő lejártától számított 90 napig kötve van, kivéve, ha az Önkormányzat ezen határidőn belül a pályázaton nyertes ajánlattevővel szerződést köt, vagy a pályázókkal írásban közli, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánította.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait, a Földforgalmi törvény 13. §-a szerint:
 • természetes személyazonosító adatait (név, születési név, születési hely, idő, anyja leánykori neve, lakcíme),
 • adóazonosító jelét,
 • személyi azonosítóját a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá tartozó természetes személyek esetében, a személyi azonosítóval nem rendelkező személy esetében a 2/A. §-ban meghatározott belső egyedi azonosító számot, feltéve, ha arról tájékoztatást kapott, állampolgárságát; amennyiben van,
 • telefonos elérhetőségét és email címét (amennyiben van),
 • ha tagja a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának, akkor az agrárkamarai nyilvántartási számát is.
 • Nyilatkozatot arról, hogy nincs az önkormányzat felé adó- és egyéb (pl. bérleti díj, közterület-használati díj) tartozása.
 • A pályázó nyilatkozatát, melyben vállalja, hogy a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének, továbbá vállalja, hogy a földet a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig más célra nem hasznosítja.
 • A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a föld tulajdonjogát megszerezheti, mert vele szemben nem állapították meg a szerzést megelőző 5 éven belül, hogy a szerzési korlátozások megkerülésére irányuló jogügyletet kötött.
 • Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy földművesnek minősül-e.
 • Földművesnek nem minősülő természetes személy esetén - a pályázó nyilatkozatát, hogy a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt meghaladja-e az 1 hektárt vagy nem.
 • A megajánlott vételárat forintban, amely nem lehet kevesebb, mint a megjelölt értékesítési minimum ár. A minimális értékesítési árnál alacsonyabb ajánlati ár megjelölése a benyújtott pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
 • A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlatok bontását követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.
 • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
 • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul.

 

 • Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség.

A pályázat egyéb feltételei:

 • A nyertes pályázó az adásvételi szerződést az eredmény megállapításától számított 30 napon belül köteles megkötni.
 • Az adásvételi szerződés elkészítésének és tulajdonjog változás ingatlan - nyilvántartásba történő bejegyzésének a költsége a vevőt terheli.
 • Ha a vevő elővásárlási joggal rendelkezik, és az adásvételi szerződésben nem nyilatkozik a részére szerződésben meghatározott elővásárlási jogról vagy törvényen fennálló elővásárlási joga esetében arról, hogy az mely törvényen és az ott meghatározott sorrend melyik ranghelyén illeti meg, akkor a sorrendben mögötte álló elővásárlásra jogosulttal szemben később e jogára nem hivatkozhat.
 • A pályázat nyertesével kötött adásvételi szerződés a kormányzati portálon (https://hirdetmeny.magyarorszag.hu) 30 napra közzétételre kerül az elővásárlási jog jogosultjaival történő közlés érdekében.
 • A vevő a közzétételt, illetve elővásárlási jog gyakorlására jogosult elfogadó nyilatkozata esetén, az elővásárlási jog elbírálását követő 10 napon belül köteles a vételárat megfizetni.
 • Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

 

Fizetés módja:

 • Átutalással Tompa Város Önkormányzatának 11732064-15339106-00000000 számú bankszámlaszámlájára.

Érvénytelen a pályázat, ha:

 • olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton,
 • az ajánlatot a kiírásban meghatározott határidő után nyújtották be,
 • az ajánlat nem vonatkozik mindkét ingatlanra,
 • az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak,
 • ha a jelen kiírásban megnevezett valamely kötelezően benyújtandó dokumentumot, illetve nyilatkozatot nem nyújtotta be.
 • nem tartalmazza a pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról.

 

A pályázati dokumentáció letölthető: www.tompa.hu oldalról, illetve megtekinthető Tompa Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (Tompa, Szabadság tér 3., 6422) hivatali munkaidőben.

A pályázat elbírálása:

A beérkezett pályázatok felbontása az ajánlattételi határidő lejártát követően Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának soron következő ülésén történik. A Bizottság a bontást és értékelést követően javaslatot tesz a Képviselő-testület részére a nyertes pályázó személyére.

A pályázatok elbírálására Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő ülésén, az ajánlattételi kötöttség időtartamán belül kerül sor.

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Bírálati szempontok:

A képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a benyújtott ajánlatokat a legmagasabb árajánlat szempontja szerint értékeli.

A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

Az eredményhirdetés módja, ideje: az önkormányzat a pályázat eredményéről írásban értesíti a pályázókat az elbírálást követő 10 munkanapon belül.

A pályázattal kapcsolatban a Tompai Polgármesteri Hivatalban Véh László polgármester (77/551-518) ad bővebb felvilágosítást.

Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja:

A szerződéskötés helye: Tompai Polgármesteri Hivatal Tompa, Szabadság tér 3.

A szerződéskötés időpontja: az elbírálástól számított 30 nap

A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.

A Földforgalmi törvény 18. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

2024. március 21.