Pályázat aljegyző munkakör betöltésére

Tompa Város Polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Tompai Polgármesteri Hivatal
aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól, 6 hónap próbaidővel.

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun Megye, 6422 Tompa, Szabadság tér 3.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A jegyző teljes körű helyettesítése, jegyző munkájának segítése, a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok ellátása, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 81. § (3) bekezdése szerint.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság.
• Cselekvőképesség.
• Büntetlen előélet.
• Igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik.
• Jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik, kivéve, ha vállalja, hogy a kinevezéstől számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítést megszerzi.
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
• Legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Közigazgatási vagy jogi szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal.
• Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § alapján, (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul.
• Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó nyilatkozat.
• A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 87. § és 231. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 26.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, vagy személyesen a pályázatnak a Tompai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6422 Tompa, Szabadság tér 3. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4779/2020. valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

A pályázat elbírálásának módja:
A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat a - jegyző javaslatára- a polgármester bírálja el, melynek eredményéről a pályázók írásban kapnak tájékoztatást. A polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 31.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. november 2. napjától tölthető be.

A pályázati kiírás további közzétételének ideje, helye: 2020. október 12.
• www.tompa.hu
• kozigallas.gov.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tompa.hu honlapon szerezhet.