Tájékoztatás szociális étkeztetésről

A szociális étkeztetést keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

Tompa város közigazgatási területén a szociális étkeztetést azok a szociálisan rászorulók vehetik igénybe akik tompai lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.

A helyi rendelet alapján szociális rászorulónak tekinthető azt a személy, aki

 • életkora alapján, a 65. életévet betöltötte,
 • egészségi állapota miatt, a háziorvos vagy kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud,
 • fogyatékossága miatt, fogyatékossági támogatásban részesül,
 • pszichiátriai betegsége vagy szenvedélybetegsége miatt, a fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelését nem igényel, és pszichiátriai- vagy szenvedélybetegségét a kezelőorvos által kiállított szakvéleménnyel igazolja.

Az étkeztetés keretében napi egyszeri meleg étel biztosítása.

Tompa Város Önkormányzata a szociális étkeztetést vásárolt közszolgáltatásként a Tompai Városfejlesztési Kft. által biztosítja a Tompa, Szabadság tér 4/B. szám alatti konyhán.

Az étkeztetés formái:

 • normál
 • diétás (cukormentes, epekímélő)

A szociális étkeztetés szolgáltatás igénybevétele háromféle módon történhet:

 • helyben fogyasztással,
 • az étel éthordóban történő elvitelével, vagy
 • az étel éthordóban történő lakásra történő kiszállításával.

Az étkezés heti öt alkalommal munkanapokon biztosított, azonban igény esetén a munkaszüneti és pihenőnapon történő étel elvitelének feltétele biztosított.

Az ellátás igénybe vétele önkéntes.

Az étkeztetésre vonatkozó igényt maga az érintett  vagy gondnoka vagy törvényes képviselője kezdeményezheti.

A kérelmet az arra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél.

A kérelem előterjesztésekor a kérelem mellett be kell nyújtani az igénybevételi jogszabály 1. melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot is, valamint a rászorultságot igazoló dokumentumokat.

A szociális rászorultság feltételeinek fennállását:

 • életévét betöltött személy esetén a személyi azonosításra alkalmas okmány bemutatásával,
 • egészségi állapot, pszichiátriai betegség vagy szenvedélybetegség esetén a háziorvos vagy kezelőorvos által kiadott igazolással,
 • fogyatékosság esetén a fogyatékosság igénybevételét igazoló dokumentumokkal,

    személyazonosító igazolvány és lakcímigazolvány bemutatásával kell igazolni.

Az ellátás megállapításáról - átruházott hatáskörben - a polgármester dönt.

A polgármester az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselőjével „Megállapodást „ köt.

A szolgáltatást igénybe vevőnek a szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni.A fizetendő személyi térítési díjat a 1993. évi III. tv. 114-116. § valamint a 29/1993. Korm. Rendelet és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint kell megfizetnie.

Az étkeztetés hatályos személyi térítési díja:
– 410.- Ft+Áfa

A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét, valamint nem haladhatja meg az igénybevevő jövedelmének 30%-át.

Az igénybe vevő által fizetendő térítési díjat havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell kiegyenlíteni a Polgármesteri Hivatal pénztárába.

Ha a jogosult az ellátást nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást a szociális étkeztetés igénybevételéről szóló megállapodásban rögzítettek szerint be kell jelentenie.

A szolgáltatás megszűnik a megállapodásban rögzített esetekben.


A kapcsolódó dokumentumok letölthetők honlapunk Dokumentumtárából.