Önkormányzat
Elérhetőségeink

Tompa Város Önkormányzata,
Tompai Polgármesteri Hivatal

6422 Tompa, Szabadság tér 3.
Tel.: +36-77/551-500
Fax: +36-77/551-510
E-mail: tompaonk@tompa.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00-12:00-ig,
12:50-17:00-ig
Kedd: 8:00-12:00-ig
Szerda: 8:00-12:00-ig,
12:30-16:00-ig
Csütörtök: 8:00-12:00-ig
Péntek: 8:00-12:00-ig

Pályázati kiírás: Művelődési Ház vezető

Készült: 2017. december 04.

Tompa Város Önkormányzat
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján
pályázatot hirdet a

Művelődési Ház Tompa
Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

Munkakör megnevezése: Közművelődési szakember I, II.

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018. február 6- 2023. február 5.

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6422 Tompa, Szabadság tér 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az igazgató a közművelődési feladatok (kulturális programok, előadások, rendezvények szervezése) ellátása mellett magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását. Egyszemélyi vezetőként felelős az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, teljes jogkör képviseletéért, a tevékenység megszervezéséért, irányításáért, színvonaláért és szabályosságáért.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséréről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rend. (továbbiakban: Korm. r.) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • r. 6/A. § (1) bek. alapján a Közművelődési intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki rendelkezik:
 1. felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel vagy
 2. nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával
 3. a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy a b) pontban megnevezett szakvizsgának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlattal.
 4. Kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése.
 5. Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
 6. Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
 7. A Korm. rendelet 6/G. § (1) (3) bekezdései szerinti államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzése a megbízását követő két éven belül, és az azt igazoló okirat bemutatása a munkáltatónak vagy szándéknyilatkozat a megbízás a kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről.
 8. Magyar állampolgárság.
 9. Büntetlen előélet.
 10. Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Legalább 3 éves vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. Szakmai önéletrajz.
 2. Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzéseket.
 3. Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 4. Az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat másolata, vannak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi.
 5. A szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkahelyi okiratok másolata.
 6. Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléshez hozzájárul.
 7. A pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére a pályázati anyaga tartalmának megismeréséhez.
 8. A pályázó nyilatkozata, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.
 9. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
 10. A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tompa Város Önkormányzat címére történő megküldésével (6422 Tompa, Szabadság tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését: igazgató.
 • Személyesen a Tompai Polgármesteri Hivatalban. 6422 Tompa, Szabadság tér 3.

Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • tompa.hu
 • Tompai Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája

Közigálláson történő publikálás időpontja: 2017. december 4.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Véh László nyújt, a 77/551-500 -os telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 2.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2018. február 6. napjától tölthető be.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, majd az önkormányzat szakbizottságának javaslata alapján a Képviselő-testület hozza meg döntését. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tompa.hu honlapon szerezhet.